http://goo.gl/aifZ8l

鉅亨網新聞中心第二條第51款1.事實發生日:104/11/132.公司名稱:圓方創新股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200681號函辦理。本公司及子公司104年10月份未來三個月之現金收支狀況:(1).圓方創新股份有限公司: (單位仟元)項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月---------- ----------- ------------ ------------期初餘額 176,741 153,320 115,450現金流入 1,215 1,271 1,200現金流出 24,636 39,141 8,710期末餘額 153,320 115,450 107,940(2).和新小客車租賃(股)公司:項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月---------- ----------- ------------ ------------期初餘額 52,580 5,909 5,335現金流入 63,000 94,000 114,000現金流出 109,671 94,574 113,013期末餘額 5,909 5,335 6,322(3).建新小客車租賃(股)公司:項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月---------- ----------- ------------ ------------期初餘額 8,279 706 7,353現金流入 12,500 22,500 12,500現金流出 20,073 15,853 16,182期末餘額 706 7,353 3,6718.因應措施:無9.其他應敘明事項:無
DF4424C218DBF0BF
arrow
arrow

    er1e13ew 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()